<h3><p><strong>Aspire Nautilus BVC Coils</strong></p></h3>

Aspire Nautilus BVC Coils

Replacement coils for Aspire's series of Nautilus/Triton Mini tanks

  • 1.6Ω: 7W - 11W